Energikilder

Luft/vann utedel fra Panasonic

Varmepumpe kretsløp

Kilde: https://www.varmepumpeinfo.no/verdt-a-vite-om-varmepumper/slik-virker-en-varmepumpe

Generelt

Flere faktorer spiller inn når det gjelder varmepumpens energieffektivitet. Blandt annet varmepumpens kuldemedie og hvor i landet den er plassert. Lengre og kalde vintre kan redusere varmepumpens effektfaktor når det gjelder luft/luft el luft/vann varmepumper. Unødig energi brukes til avriming. Varmepumpens forutsetninger for energieffektivitet kan derfor variere. Det må i hvert enkelt tilfelle tas en faglig vurdering hvilke type varmepumpe som er mest energiøkonomisk.

Luft/Luft varmepumpe

Prisen på en luft-til-luft-varmepumpe avhenger av merke, modell og hvor avansert den er. De kraftigste modellene med tidsstyring og temperaturkontroll er naturlig nok dyrere enn de enkle som kun har termostat. Gode varmepumper koster normalt 18-30.000 kroner inkludert montering. Levetiden er normalt 12-15 år.

Kilde: Enova.no

Består av en ute og inne del. Varmepumpe jobber mot utetemperatur, varmepumpe produserer varme til oppvarming av luft. Effektfaktor er relativ i forhold til utetemperatur. Ved optimal utetemperatur vil effektfaktor gi besparelse mellom tilført effekt og levert energi.

Luft/Vann varmepumpe

Luft/vann utedel fra Vaillant

En luft-til-vann-varmepumpe kan koste fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Dersom du i tillegg velger å installere energimålere for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

Kilde: Enova.no

Varmepumpe jobber mot utetemperatur, varmepumpe produserer varme til vannbårent varmeanlegg. Tappevanns oppvarming kan kombineres. Effektfaktor er relativ i forhold til utetemperatur. Energiøkonomisk drift forutsetter at utetemperatur er optimal for varmepumpens egenskaper og at anlegget er riktig dimensjonert og prosjektert. Varmeavgivere er gulvarme, radiatorer, viftekonvektor eller oppvarmet ventilasjon.

Væske/Vann varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120.000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen og eventuelle boring. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Kilde: Enova.no

Består av energibrønn og innedel. En lukket rørsløyfe med frostsikker væske sirkulerer i brønn. Stabil drift, siden brønn temperatur holder jevn temperatur. Tappevanns oppvarming kan kombineres. Energiøkonomisk drift forutsetter at anlegget er riktig dimensjonert og prosjektert.

Varmeavgivere er gulvarme, radiatorer, viftekonvektor eller oppvarmet ventilasjon.

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe kan koste fra 70.000 kroner og oppover, avhengig av hvor kraftig den er. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler å kontakte flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Dersom du i tillegg velger å installere energimålere for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

Kilde: Enova.no
Avtrekksvarmepumpe fra Nibe

Varmepumpe med varmtvannsproduksjon og vannbåren oppvarming, enhet er plassert innendørs. Et balansert ventilasjonsanlegg er integrert i varmepumpe. Ved hjelp av ventilasjon utvikles varmepumpeteknologien til forvarming av luft, tappevann eller det vannbårne varmeanlegget.

Varmeavgivere er gulvarme, radiatorer, viftekonvektor eller oppvarmet ventilasjon.

Solvarme i kombinasjon med andre energikilder

Installasjon av et solfangeranlegg for varmtvann koster fra 30.000 kroner og oppover. Ønsker du et anlegg for både varmtvann og romoppvarming, må du betale fra 60.000 kroner og oppover. Prisen bestemmes av størrelse, utforming, drift og hvordan anlegget integreres med det vannbårne systemet.

Hvor mye solfangeranlegget tåler av vær og vind, varierer fra leverandør til leverandør. Det samme gjør effektiviteten av anlegget. Vi anbefaler derfor at du forhører deg med flere leverandører og sjekker referanser før du bestemmer deg. Be om et forpliktende tilbud, som dekker prisen for både anlegget og installasjonen.

Kilde: Enova.no

Solfanger montert på tak eller vegg, kombinert med vannbårent varmeanlegg. Frostsikker væske sirkulerer i lukket rørsystem mellom solfanger og akkumulator tank. Solfangeranlegg kan brukes som et energifleksibelt tilskudd til eksisterende oppvarming.

Solceller, som konverterer sollys direkte til elektrisitet, klarer å utnytte kun en liten del av solspektret, med en typisk maksimal effektivitet på rundt 20 %. Samtidig kan solfangere i teorien utnytte hele spektret, med en maksimal effektivitet på 70-90 %.

Solvarme kan, avhengig av temperaturbehovet, høstes ved bruk av plane solfangere eller med konsentrert solkraft. Plane solfangere egner seg til varmtvannsproduksjon og romoppvarming, mens konsentrert solkraft kan brukes til å produsere damp og høytemperatur-varme til bruk i industrien, til kraftproduksjon, eller i CCS (carbon capture and storage). Utnyttelse av solvarme har et høyt potensiale for å redusere industrielle klimagassutslipp betraktelig gjennom å erstatte fossil produksjon av damp.

Kilde: Sintef.no

Plan solfanger
Eksempel på plan solfanger

Buffertank solvarme

Solvarmetank fra Vaillant
Solvarmetank fra Vaillant

Varmesentral

Varmesentral kan kombinere flere fornybare energikilder i tillegg til tappevannsoppvarming.

Forvarming av tappevann, fra OSO hotwater

Tappevannsprioritert bereder, fra OSO hotwater

Fagbegrep

Spisslast-(tilført last for å dekke totalbehov)

Effektfaktor eller COP (Coeffiicient of Performance)- Angir forholdet mellom tilført effekt og avgitt energi eller virkningsgrad.

Akkumulator eller buffertank-Vannbårne varmeanleggets varmemagasin

Varmesentral-Direkte eller indirekte oppvarmet varmemagasin

Kilder:
Varmepumper i energisystemet, NVE

Enova.no