Energikilder

Varmepumpe kretsløp

Kilde: https://www.varmepumpeinfo.no/verdt-a-vite-om-varmepumper/slik-virker-en-varmepumpe

Luft/Luft varmepumpe

Består av en ute og inne del. Varmepumpe jobber mot utetemperatur, varmepumpe produserer varme til oppvarming av luft. Effektfaktor er relativ i forhold til utetemperatur. Ved optimal utetemperatur vil effektfaktor gi besparelse mellom tilført effekt og levert energi.

Luft/Vann varmepumpe

Varmepumpe jobber mot utetemperatur, varmepumpe produserer varme til vannbårent varmeanlegg. Tappevanns oppvarming kan kombineres. Effektfaktor er relativ i forhold til utetemperatur. Energiøkonomisk drift forutsetter at utetemperatur er optimal for varmepumpens egenskaper og at anlegget er riktig dimensjonert og prosjektert. Varmeavgivere er gulvarme, radiatorer, viftekonvektor eller oppvarmet ventilasjon.

Væske/Vann varmepumpe

Består av energibrønn og innedel. En lukket rørsløyfe med frostsikker væske sirkulerer i brønn. Stabil drift, siden brønn temperatur holder jevn temperatur. Tappevanns oppvarming kan kombineres. Energiøkonomisk drift forutsetter at anlegget er riktig dimensjonert og prosjektert.

Varmeavgivere er gulvarme, radiatorer, viftekonvektor eller oppvarmet ventilasjon.

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumpe fra Nibe

Varmepumpe med varmtvannsproduksjon og vannbåren oppvarming, enhet er plassert innendørs. Et balansert ventilasjonsanlegg er integrert i varmepumpe. Ved hjelp av ventilasjon utvikles varmepumpeteknologien til forvarming av luft, tappevann eller det vannbårne varmeanlegget.

Varmeavgivere er gulvarme, radiatorer, viftekonvektor eller oppvarmet ventilasjon.

Solvarme i kombinasjon med andre energikilder

Solfanger montert på tak eller vegg, kombinert med vannbårent varmeanlegg. Frostsikker væske sirkulerer i lukket rørsystem mellom solfanger og akkumulator tank. Solfangeranlegg kan brukes som et energifleksibelt tilskudd til eksisterende oppvarming.

Solceller, som konverterer sollys direkte til elektrisitet, klarer å utnytte kun en liten del av solspektret, med en typisk maksimal effektivitet på rundt 20 %. Samtidig kan solfangere i teorien utnytte hele spektret, med en maksimal effektivitet på 70-90 %.

Solvarme kan, avhengig av temperaturbehovet, høstes ved bruk av plane solfangere eller med konsentrert solkraft. Plane solfangere egner seg til varmtvannsproduksjon og romoppvarming, mens konsentrert solkraft kan brukes til å produsere damp og høytemperatur-varme til bruk i industrien, til kraftproduksjon, eller i CCS (carbon capture and storage). Utnyttelse av solvarme har et høyt potensiale for å redusere industrielle klimagassutslipp betraktelig gjennom å erstatte fossil produksjon av damp. Kilde: Sintef.no

Plan solfanger
Eksempel på plan solfanger

Vakuumrør solfanger

Vakuumrør solfanger

Buffertank solvarme

Solvarmetank fra Vaillant
Solvarmetank fra Vaillant

Varmesentral

Varmesentral kan kombinere flere fornybare energikilder i tillegg til tappevannsoppvarming.

Forvarming av tappevann, fra OSO hotwater

Tappevannsprioritert bereder, fra OSO hotwater

Fagbegrep

Spisslast-(tilført last for å dekke totalbehov)

Effektfaktor eller COP (Coeffiicient of Performance)- Angir forholdet mellom tilført effekt og avgitt energi eller virkningsgrad.

Akkumulator eller buffertank-Vannbårne varmeanleggets varmemagasin

Varmesentral-Direkte eller indirekte oppvarmet varmemagasin

Kilder:
Varmepumper i energisystemet, NVE

Enova.no